RÄTTSLIG INFORMATION - Användarvillkor för Hemsidan

RÄTTSLIG INFORMATION

Användarvillkor för Hemsidan

Åtkomst till denna hemsida ("Hemsidan") medför accepterande av följande användarvillkor av dess användare ("Användarna"). Dessa användarvillkor kan uppdateras och/eller ändras när som helst helt efter FCA Italy S.p.A. ("FCA") eget gottfinnande utan att Användarna i förväg informeras.
 

Åtkomst till Hemsidan och användingen av den

FCA åtar sig inget ansvar av något slag i relation till åtkomsten till Hemsidan av dess Användare eller användningen av relaterat innehåll.
 

Hemsidans innehåll

Allt innehåll på Hemsidan, utan undantag, (exempelvis men ej begränsat till nyheter, fotografier, filmer, ljud, varumärken, logotyper, domännamn, program, grafisk layout, tekniska handlingar och manualer, etc.) och relaterade rättigheter är förbehållna. Sådant innehåll får därför användas av Användaren uteslutande i personligt informationssyfte, medan all annan användning är uttryckligen förbjuden utan skriftligt samtycke från FCA eller någon som getts behörighet att ge ett sådant samtycke.

Även om den information som gjorts tillgänglig på Hemsidan har samlats in och presenterats med all rimlig omsorg ges ingen garanti till Användaren vad beträffar noggrannheten, fullständigheten, användbarheten eller möjlig användning av Användaren; FCA avsäger sig således allt ansvar för fel, inexaktheter eller utelämnanden i relation till sådan information.

Vissa sektioner av Hemsidan kan innehålla information om framtidsplaner och avsikter, vilka varje gång är beskrivna genom brukandet av termer som exempelvis "förväntat", "uppskattat", "förutsett" och "planerat". Dessa uttalanden utgör genom sin art inga åtaganden av FCA, som därför inte ger några som helst åtaganden beträffandes dess förverkligande.
 

Immateriella rättigheter

Allt innehåll på Hemsidan – inkluderat de varumärken som nämns eller visas på Hemsidan och den design och de patent som är relaterade till produkterna på Hemsidan – är skyddade av upphovsrätt och andra tillämpliga regler om skydd för immateriella och industriella rättigheter och får därför inte reproduceras, modifieras eller användas, i sin helhet eller i delar, utan skriftlig samtycke från FCA eller någon som getts behörighet att ge ett sådant samtycke.
 

Produkter och priser

Den information och de bilder som rör exempelvis funktionen, prestandan etc. beträffande de produkter som är inkluderade på Hemsidan uppdateras löpande. Dessa uppgifter skall därför betraktas endast som vägledande och föremål för fel, inexakthet och ändring av FCA när som helst. FCA kan, när som helst och efter sitt eget gottfinnande, göra organisatoriska eller formella ändringar av de Uconnect Live-tjänster som beskrivs på Hemsidan.

 

Ansvar

FCA åtar sig inget ansvar för den information och de uttalanden som förekommer på Hemsidan. I synnerhet ges inga underförstådda löften eller garantier beträffande Tjänstens sammansättning, dess eventuella lämplighet för ett speciellt ändamål eller att Tjänsten inte bryter mot lag eller annan reglering eller gör intrång i tredjeparts rättigheter. Länkar till andra hemsidor inom Nätverket kan förekomma på Hemsidan. FCA har inget inflytande över konfigurationen av, tillgängligheten av eller innehållet på sidor som länkas till från Hemsidan, och ger inga garantier beträffande aktualiteten, noggrannheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som presenteras på dem.

Hemsidan erbjuder Användaren möjligheten att ladda upp bilder, fotografier och/eller textmaterial. FCA åtar sig inget ansvar för sådant innehåll uppladdat av Användaren. Sådant innehåll får inte bryta mot tillämpliga lagar eller regleringar. Om ett sådant brott mot tillämpliga lagar eller regleringar skulle upptäckas kommer FCA tillse att innehållet omedelbart raderas från dess servrar.

FCA kan inte hållas ansvariga för någon direkt eller indirekt skada, inkluderat förlust av vinst, som uppkommer till följd av användningen av eller oförmågan att använda Hemsidan eller dess innehåll, eller hemsidor som länkas till direkt eller indirekt, eller som en följd av fel eller utelämnanden.

 

Åtkomst till Hemsidan genom sociala inloggstjänster

Lösenord/användarnamn. ANVÄNDARE HAR UTESLUTANDE ANSVAR FÖR ANVÄNDINGEN AV HEMSIDAN GENOM DERAS LÖSENORD OCH ANVÄNDARNAMN, ÄVEN OM NÅGON ANNAN ANVÄNDER DET OCH ÄVEN I HÄNDELSE AV OBEHÖRIG ANVÄNDNING.

Användare är därför ansvariga för att skydda sitt lösenord och användarnamn (även när det lämnas till FCA via sociala nätverk, Facebook, Google, LinkedIn, Twitter eller Yahoo, i det följande "Sociala nätverk"). Vem som helst som har tillgång till en användares lösenord och användarnamn kan få åtkomst till Hemisdan och varken FCA eller de Sociala nätverken är skyldiga att kontrollera behörigheten för personer som använder lösenordet och användarnamnet, eller någon annan information som används för att identifiera kontot. Om en Användare eller tredjepart som har tillgång till Användarens lösenord och användarnamn använder Hemsidan för att begå brott eller för några andra olämpliga syften blir Användaren ansvarig för alla förluster som uppkommer för FCA eller tredje part till följd av ett sådant nyttjande.

Tillbörlig användning av Tjänsterna. Användarna samtycker till att inte använda Hemsidan för syften som är bedrägliga, olagliga eller obehöriga, eller som på något sätt ingriper i andra kunders åtnjutande av innehållet. Användarna samtycker till att inte använda Hemsidan otillbörligen och att inte avsiktligt skada Hemsidan eller FCA:s organisation, deras anställda eller dess rykte. Om det sistnämnda ändå skulle inträffa samtycker Användaren till att bära det fulla ansvaret för varje belopp som avkrävs FCA av tredjepart, plus eventuella omkostnader, som en följd helt eller delvis av de otillbörliga handlingar som är hänförliga till dem, samt alla andra konsekvenser för tredjepart och/eller FCA som är en följd av sådana otillbörliga handlingar.

Tillhandahållare av innehåll. Vissa Sociala Nätverk ålägger användarna att följa speciella användarvillkor vid brukandet av de tillhandahållna tjänsterna. Genom att använda Hemsidan samtycker Användaren till att bli bunden av sådana tillkommande användarvillkor utan att FCA blir ansvariga för tillgängligheten av de applikationer och/eller innehåll som tillhandahålls Användaren av det Sociala nätverket.
 

Tredje parts immateriella rättigheter

Denna Hemsida förvaltas av FCA. FCA respekterar tredje parts immateriella rättigheter. En del material på Hemsidan kan vara publicerat och tillgängliggjort på Hemsidan av tredje part utan tillåtelse av FCA. FCA:s policy tillåter inte att Hemsidan innehåller material som gör intrång i tredje parts rättigheter. Användare som gör intrång i dessa rättigheter kommer få sitt konto raderat, så fort FCA har gjorts uppmärksam om det, och relaterat material kommer också att raderas.

Om Användare får uppfattningen att något av materialet på Hemsidan utgör intrång i deras rättigheter måste en underrättelse om detta skickas till FCA innehållande följande information:

i) Specifikation av den rätt som gjorts intrång i eller, i fall av flerfaldiga intrång, en lista på alla identifierade intrång;

ii) Specifikation av det material på Hemsidan som gör intrång i ovan nämnda rättighet/-er och som begärs ska raderas eller inaktiveras, tillsammans med information som möjliggör för FCA att identifiera intrångets/-ens art;

iii) Uppgifter nödvändiga för att kontakta innehavaren av den/de rättighet/-er som hävdas ha råkat ut för intrång, inkluderat adress, telefonnummer och, om tillgängligt, e-post;

iv) Ett intyg om att användningen av det aktuella materialet inte har godkänts av rättighetsinnehavaren, av dess företrädare eller juridiska ombud;

v) Ett intyg om att den information som lämnats till FCA är korrekt och, med vetskapen om att lämnandet av falska intyg utgör en brottslig handling, att vederbörande är behörig att agera på uppdrag av rättighetsinnehavaren;

vi) En signatur, fysisk eller elektronisk, från den person som är behörig att agera på uppdrag av rättighetsinnehavare.
 

Ovan nämnda underrättelse skall sändas med rekommenderad post till följande adress:
FCA Italy S.p.A., med attention till Fiat Digital Marketing - Corso Agnelli 200 - 10135 Turin
 

Tillämplig lag och jurisdiktion

Utan att det inskränker någon annan rättighet som Användaren kan dra nytta av på grund av annan nationell eller internationell lag är dessa användarvillkor för Hemsidan underkastade italiensk lag och kommer tolkas enligt den lagen (undantaget reglerna för lagkonflikter), inkluderat varje tvist beträffande existensen, giltigheten eller verkställandet av dessa användarvillkor och alla andra avtal som hänvisar till dem.

Med hänsyn till ovanstående inskränkning skall behörig domstol med jurisdiktion att besluta i varje tvist med anledning av dessa användarvillkor och alla andra avtal som hänvisar till dem vara domstolen i Turin.