PRÁVNE POZNÁMKY

PRÁVNE POZNÁMKY

Podmienky používania stránky

Prístup na túto stránku (ďalej len „Stránka“) je podmienený súhlasom s nasledovnými podmienkami zo strany jej používateľov (ďalej len „Používatelia“). Uvedené podmienky môžu byť kedykoľvek aktualizované a/alebo menené podľa výlučnej úvahy spoločnosti FCA Italy S.p.A. (ďalej len „FCA“), ktorá nie je povinná vopred informovať Používateľov o aktualizácii alebo zmene.
 

Prístup na Stránku a používanie jej obsahu

Spoločnosť FCA nepreberá žiadnu zodpovednosť akéhokoľvek druhu v súvislosti s prístupom Používateľov na Stránku ani v súvislosti s používaním príslušného obsahu zo strany Používateľov.
 

Obsah Stránky

Celý obsah Stránky bez výnimky (napríklad okrem iného: novinky, fotografie, videá, zvuky, značky, logá, názvy domén, softvérové aplikácie, grafické úpravy, technická dokumentácia a príručky, atď.) a s ním súvisiace práva sú vyhradené. Používatelia môžu preto využívať obsah výhradne pre osobnú informáciu, pričom akékoľvek iné využitie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti FCA alebo subjektov oprávnených udeliť takýto súhlas výslovne zakázané.

Napriek tomu, že informácie nachádzajúce sa na Stránke boli zhromaždené a prezentované so všetkou rozumnou starostlivosťou, spoločnosť FCA nedáva Používateľom žiadnu záruku presnosti, úplnosti, užitočnosti alebo možného využitia na strane Používateľov; spoločnosť FCA preto výslovne vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za chyby, nepresnosti alebo opomenutia v uvádzaných informáciách.

Niektoré časti Stránky môžu obsahovať informácie o budúcich plánoch a zámeroch, ktoré sú vždy označené pojmami s významom „očakávať“, „predpokladať“, „predvídať“, „momentálne“ a „plán“. Tieto pojmy svojou povahou nezakladajú žiadny záväzok pre spoločnosť FCA, ktorá sa z uvedeného dôvodu žiadnym spôsobom nezaväzuje realizovať ich.
 

Duševné a priemyselné vlastníctvo

Celý obsah Stránky - vrátane značiek spomenutých alebo uverejnených na Stránke a vzorov a patentov súvisiacich s produktmi na Stránke – sú predmetom autorského práva a vzťahujú sa na ne ostatné platné predpisy o ochrane duševného a priemyselného vlastníctva, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti FCA alebo subjektov oprávnených udeliť takýto súhlas ich preto nemožno ako celok ani sčasti reprodukovať, meniť alebo používať.
 

Produkty a ceny

Informácie a zobrazenia napríklad o fungovaní, výkone a pod. výrobkov nachádzajúcich sa na Stránke sa priebežne aktualizujú. Tieto údaje by sa preto mali považovať iba za údaje informatívnej povahy s tým, že môžu obsahovať chyby alebo nepresnosti a spoločnosť FCA ich môže kedykoľvek zmeniť. Spoločnosť FCA môže kedykoľvek a podľa vlastnej úvahy vykonať organizačné alebo formálne zmeny Služieb Uconnect LIVE nachádzajúcich sa na Stránke.

 

Zodpovednosť

Spoločnosť FCA nezodpovedá za informácie a vyhlásenia nachádzajúce sa v jednotlivých častiach Stránky. Konkrétne neobsahujú implicitný prísľub alebo záruku týkajúci(u) sa zloženia, vhodnosti Služby na konkrétny účel ani za to, že Služba neporušuje predpisy, alebo že nezasahuje do práv tretích strán. Na Stránke sa môžu objaviť niektoré prepojenia na iné webové stránky v Sieti. Spoločnosť FCA nemá žiadny vplyv na konfiguráciu, dostupnosť, prístupnosť a obsah stránok prepojených so Stránkou prostredníctvom linkov a nedáva žiadnu záruku aktuálnosti, presnosti, úplnosti alebo kvality informácií prezentovaných na iných stránkach.

Stránka ponúka Používateľom možnosť sťahovať si obrázky, fotografie a/alebo textový obsah. Spoločnosť FCA nezodpovedá za obsah stiahnutý Používateľmi. Má sa za to, že takýto obsah nesmie porušovať platné právne predpisy. V prípade zistenia porušenia spoločnosť FCA zabezpečí okamžité odstránenie obsahu zo svojich serverov.

Spoločnosť FCA nemôže zodpovedať za žiadnu priamu alebo nepriamu škodu vrátane ušlého zisku, ktorá vznikne v dôsledku používania Stránky alebo nemožnosti používať Stránku a jej obsah; uvedené sa vzťahuje aj na webové stránky, ktoré sú na Stránku priamo alebo nepriamo prepojené linkami, ako aj na akékoľvek chyby alebo opomenutia.

 

Prístup na Stránku prostredníctvom prihlásenia do sociálnej siete

Heslo/užívateľské meno. ZA POUŽÍVANIE STRÁNKY PROSTREDNÍCTVOM ICH HESIEL A UŽÍVATEĽSKÝCH MIEN ZODPOVEDAJÚ VÝHRADNE ZÁKAZNÍCI, A TO AJ VTEDY, AK ICH POUŽIJÚ INÉ OSOBY A ROVNAKO AJ V PRÍPADE NEOPRÁVNENÉHO POUŽITIA.

Zákazníci preto zodpovedajú za ochranu svojich hesiel a užívateľských mien (a to aj vtedy, ak boli spoločnosti FCA poskytnuté prostredníctvom sociálnych sietí, cez Facebook, Google, Linkedin, Twitter, Yahoo, ďalej len „Sociálne siete“). Každá osoba, ktorá pozná heslo a užívateľské meno Zákazníka, sa môže dostať na Stránku a spoločnosť FCA ani Sociálne siete nie sú povinné kontrolovať oprávnenia udelené osobe, ktorá zadala heslo a užívateľské meno, ani žiadne iné informácie použité na identifikáciu účtu. Ak Zákazník alebo tretia strana, ktorá disponuje heslom a užívateľským menom Zákazníka, použije Stránku na spáchanie trestného činu alebo na iné nevhodné účely, Zákazník zodpovedá za škodu, ktorá v dôsledku takéhoto konania vznikne spoločnosti FCA alebo tretím stranám.

Správne využívanie Služieb. Zákazníci sa zaväzujú nepoužiť Stránku na účely, ktoré sú podvodné, nezákonné alebo neoprávnené, alebo ktoré akýmkoľvek spôsobom zasahujú do možnosti užívania obsahu ostatnými zákazníkmi. Zákazníci sa zaväzujú nepoužívať nevhodným spôsobom – a úmyselne nepoškodzovať – Stránku, dobré meno, zamestnancov alebo organizáciu spoločnosti FCA. V opačnom prípade Zákazníci zodpovedajú za akúkoľvek sumu, ktorú si voči spoločnosti FCA uplatnia tretie strany, ako aj za výdavky, ktoré ako celok alebo sčasti vzniknú z titulu nevhodných úkonov s tým súvisiacich a za ostatné dôsledky pre tretie strany a/alebo spoločnosť FCA z titulu takýchto nevhodných úkonov.

Dodávatelia obsahu. Niektoré Sociálne siete stanovujú osobitné podmienky na využívanie poskytovaných služieb. Používaním Stránky sa Zákazníci zaväzujú dodržiavať takéto doplňujúce podmienky bez toho, aby spoločnosť FCA zodpovedala za dostupnosť aplikácií a/alebo obsahu poskytovaných(ého) Zákazníkom prostredníctvom Sociálnych sietí.
 

Duševné vlastníctvo tretích strán

Túto Stránku spravuje spoločnosť FCA. Spoločnosť FCA rešpektuje práva duševného vlastníctva tretích strán. Niektoré materiály nachádzajúce sa na tejto Stránke môžu na Stránke zverejňovať a sprístupňovať tretie strany bez súhlasu spoločnosti FCA. Podľa politiky spoločnosti FCA nie je možné, aby Stránka obsahovala materiály porušujúce práva tretích osôb. Účty Používateľov, ktorí tieto práva porušujú, budú zrušené, ak sa spoločnosť FCA dozvie o porušení a aj súvisiace materiály budú odstránené.

Ak podľa názoru Používateľov ktorýkoľvek materiál nachádzajúci sa na Stránke porušuje ich práva, títo Používatelia musia spoločnosti FCA poslať upozornenie s nasledovnými informáciami:

(i) určenie práva, ktoré bolo porušené, alebo v prípade viacnásobného porušenia zoznam všetkých zistených porušení,

(ii) určenie materiálov nachádzajúcich sa na Stránke, ktoré porušujú vyššie uvedené právo(a) a o odstránenie ktorých, resp. o znemožnenie prístupu ku ktorým žiadajú spolu s informáciou, na základe ktorej spoločnosť FCA zistí povahu porušenia(í),

(iii) údaje potrebné na kontaktovanie majiteľa porušeného(ých) práva(v) vrátane adresy, telefónneho čísla, príp. e-mailu,

(iv) vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že používanie predmetného materiálu majiteľ práva(v), jeho splnomocnenec alebo jeho právny zástupca neodsúhlasil,

(v) vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že informácie predložené spoločnosti FCA sú presné s tým, že osoba, ktorá vyhlásenie predkladá, si je vedomá trestnoprávnych následkov v prípade falošného vyhlásenia, že táto osoba disponuje oprávnením na konanie v mene majiteľa porušeného(ých) práva(v),

(vi) vlastnoručný alebo elektronický podpis osoby oprávnenej konať v mene majiteľa porušeného(ých) práva(v).
 

Vyššie uvedené je potrebné poslať doporučene na nasledovnú adresu:
FCA Italy S.p.A, pre Fiat Digital Marketing – Corso Agnelli 200 - 10135 Turín
 

Platné právo a príslušnosť súdov

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné práva, ktoré prináležia Používateľom na základe ostatných vnútroštátnych alebo medzinárodných právnych predpisov, sa tieto podmienky používania Stránky riadia a vykladajú podľa talianskeho práva (s výnimkou kolíznych noriem) vrátane sporov o existencii, platnosti a vykonateľnosti týchto podmienok používania Stránky a ostatných zmlúv s nimi súvisiacich.

V uvedenom rozsahu bude na rozhodovanie sporov vyplývajúcich z týchto podmienok používania Stránky a ostatných zmlúv s nimi súvisiacich príslušný súd v Turíne.