NOTY PRAWNE

NOTY PRAWNE

Warunki korzystania ze strony internetowej

Korzystanie z niniejszej strony internetowej („Strona Internetowa”) jest równoznaczne z akceptacją przez użytkowników („Użytkownicy”) poniższych warunków. Niniejsze warunki mogą podlegać aktualizacji i/lub zmianom w dowolnym terminie, według uznania FCA Italy S.p.A. („FCA”) bez konieczności uprzedniego powiadamiania Użytkowników.
 

Dostęp do Strony Internetowej oraz korzystanie z zawartości Strony Internetowej

FCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu dostępu Użytkowników do Strony Internetowej lub wykorzystywania przez Użytkowników treści powiązanych.
 

Treści Strony Internetowej

Wszelkie treści Strony Internetowej, bez wyjątków (przykładowo, między innymi: informacje, zdjęcia, filmy video, dźwięki, marki, logotypy, nazwy domen, aplikacje, szata graficzna, dokumentacja techniczna i instrukcje, itp.) oraz prawa powiązane są zastrzeżone. Z tego względu Użytkownicy mają prawo korzystania z nich wyłącznie w prywatnych celach informacyjnych, zaś wszelkie pozostałe formy ich wykorzystywania są wyraźnie zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody FCA bądź osób upoważnionych do wydania takiej zgody.

Informacje podawane na Stronie Internetowej są gromadzone i prezentowane z zachowaniem należytej staranności, jednakże nie gwarantuje się Użytkownikom ich dokładności, kompletności, przydatności lub możliwego wykorzystywania przez Użytkowników; w związku z powyższym FCA jednoznacznie wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu błędów, niedokładności lub przeoczeń w odniesieniu do takich informacji.

Niektóre działy niniejszej Strony Internetowej mogą zawierać informacje dotyczące przyszłych planów i zamierzeń, które każdorazowo będą opisywane przy użyciu określeń takich jak „oczekiwać”, „szacować”, „przewidywać”, „przedstawiać” i „planować”. Oświadczenia takie, z natury swojej, nie stanowią zobowiązania ze strony FCA, która nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących ich realizacji.
 

Własność intelektualna i przemysłowa

Całość treści Strony Internetowej – z uwzględnieniem wymienianych lub wyświetlanych na Stronie Internetowej marek oraz wzorów i patentów związanych z produktami prezentowanymi na Stronie Internetowej – podlega prawom autorskim i wszelkim pozostałym obowiązującym przepisom w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, i nie może być odtwarzana, modyfikowana ani wykorzystywana, w całości lub w części, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody FCA bądź osób upoważnionych do wydania takiej zgody.
 

Produkty i ceny

Informacje oraz obrazy dotyczące, na zasadzie przykładu, funkcjonowania, wyników itp. produktów, zawarte na Stronie Internetowej, są na bieżąco aktualizowane. Dane takie należy zatem traktować jako orientacyjne oraz należy przyjmować możliwość wystąpienia błędów lub niedokładności, a także możliwość wprowadzania zmian przez FCA. FCA ma prawo, w dowolnym terminie i zależnie wyłącznie od własnego uznania, wprowadzać zmiany organizacyjne lub formalne do opisanej na Stronie Internetowej usługi Uconnect LIVE.

 

Zakres odpowiedzialności

FCA nie ponosi odpowiedzialności za informacje i oświadczenia zawarte na Stronie Internetowej. W szczególności informacje te nie stanowią dorozumianej obietnicy lub gwarancji odnośnie do składu, przydatności do określonych zastosowań Usługi lub nienaruszania przez Usługę regulacji lub praw osób trzecich. Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron w Sieci. FCA nie ma wpływu na konfigurację, dostępność, możliwość dostępu i treść stron podłączonych do Strony Internetowej za pośrednictwem linków i nie gwarantuje aktualności, dokładności, kompletności i jakości informacji tam podawanych.

Strona Internetowa umożliwia Użytkownikom zapisywanie na Stronie Internetowej obrazów, zdjęć i/lub treści tekstowych. FCA nie ponosi odpowiedzialności za treści zapisywane przez Użytkowników. Przyjmuje się, że treści takie nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa i regulacji. W przypadku stwierdzenia naruszenia FCA podejmie kroki w celu niezwłocznego usunięcia treści ze swoich serwerów.

FCA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód bezpośrednich lub pośrednich, w tym utraty zysków, wynikających z korzystania lub braku możliwości korzystania ze Strony Internetowej i prezentowanych na Stronie Internetowej treści lub stron internetowych bezpośrednio lub pośrednio połączonych ze Stroną Internetową poprzez linki, jak również z ewentualnych błędów czy zaniechań.

 

Dostęp do Strony Internetowej przy użyciu loginu do sieci społecznościowej

Hasło/Nazwa Użytkownika. ABONENCI PONOSZĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZY UŻYCIU ICH HASEŁ I NAZW UŻYTKOWNIKA, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU UŻYCIA PRZEZ INNE OSOBY I W PRZYPADKU UŻYCIA NIEUPRAWNIONEGO.

Abonenci ponoszą odpowiedzialność za ochronę własnych haseł i nazw użytkowników (również w przypadku, gdy FCA otrzymuje je za pośrednictwem sieci społecznościowych, Facebooka, Google, Linkedin, Twittera, Yahoo, dalej zwanych „Sieciami Społecznościowymi”). Każdy, kto zna hasło i nazwę użytkownika Abonenta, ma możliwość uzyskania dostępu do Strony Internetowej. FCA i Sieci Społecznościowe nie mają obowiązku kontroli zezwoleń przekazanych osobie korzystającej z hasła i nazwy użytkownika lub innych informacji wykorzystywanych w celu identyfikacji konta. Jeżeli Abonent lub osoba trzecia posiadająca hasło i nazwę użytkownika Abonenta korzysta ze Strony Internetowej w celu popełnienia przestępstwa lub w innych niewłaściwych celach, odpowiedzialność z tytułu wszelkich strat poniesionych przez FCA lub osoby trzecie na skutek takich działań ponosi Abonent.

Prawidłowe korzystanie z Usług. Abonenci potwierdzają, że nie będą korzystać ze Strony Internetowej w celach nieuczciwych, niezgodnych z prawem lub nieuprawnionych bądź w jakikolwiek sposób zakłócających korzystanie z treści przez pozostałych klientów. Abonenci zobowiązują się do niekorzystania ze Strony Internetowej w sposób niewłaściwy oraz do niepowodowania w sposób umyślny szkód dla Strony Internetowej, reputacji, pracowników lub organizacji FCA. W sytuacji przeciwnej Abonent ponosi odpowiedzialność za wszelkie kwoty roszczeń wobec FCA ze strony osób trzecich oraz wszelkie koszty wynikające w całości lub w części z tytułu takiego niewłaściwego postępowania leżącego po stronie Abonenta, oraz odpowiedzialność za konsekwencje poniesione przez osoby trzecie i/lub FCA na skutek takiego niewłaściwego postępowania.

Dostawcy treści. Niektóre Sieci Społecznościowe mogą nakładać określone warunki korzystania ze świadczonych usług. Korzystając ze Strony Internetowej, Abonenci akceptują takie dodatkowe warunki, przy czym FCA nie będzie ponosić odpowiedzialności za dostępność aplikacji i/lub treści udostępnianych Abonentom przez Sieci Społecznościowe.
 

Własność intelektualna osób trzecich

Stroną Internetową zarządza FCA. FCA uznaje prawa własności intelektualnej osób trzecich. Niektóre informacje na Stronie Internetowej mogą być publikowane i udostępniane na Stronie Internetowej przez osoby trzecie bez zezwolenia FCA. Zgodnie z polityką FCA, Strona Internetowa nie może zawierać materiałów naruszających prawa osób trzecich. Konta Użytkowników, którzy naruszają takie prawa, będą usuwane po otrzymaniu odnośnej informacji przez FCA. Usuwane będą także materiały powiązane.

W przypadku stwierdzenia przez Użytkowników, iż materiały zawarte na Stronie Internetowej stanowią naruszenie ich praw, Użytkownicy mają obowiązek przesłania do FCA zawiadomienia zawierającego następujące informacje:

i. wskazanie prawa, którego dotyczy naruszenie lub – w przypadku wielokrotnych naruszeń – listę stwierdzonych naruszeń;

ii. wskazanie materiałów zawartych na Stronie Internetowej, które naruszają powyższe prawo (prawa) i o których usunięcie lub uniemożliwienie dostępu wnoszą, wraz z informacją umożliwiającą FCA określenie charakteru takiego naruszenia (naruszeń);

iii. dane niezbędne do skontaktowania się z właścicielem naruszonego prawa (praw), w tym adres, numer telefonu oraz, jeżeli jest dostępny, adres poczty elektronicznej;

iv. oświadczenie, że właściciel prawa (praw), jego agenci lub przedstawiciele prawni nie wyrazili zgody na korzystanie z odnośnych materiałów;

v. oświadczenie, że informacje podane FCA są dokładne oraz że – mając świadomość, iż składanie fałszywych oświadczeń może prowadzić do zastosowania sankcji karnych – posiadają upoważnienie do występowania w imieniu właściciela naruszonego prawa (praw);

vi. podpis, odręczny lub elektroniczny, osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela naruszonego prawa (praw).
 

Powyższe zawiadomienie należy przesłać listem poleconym na następujący adres:
FCA Italy S.p.A., do Fiat Digital Marketing - Corso Agnelli 200 – 10135 Torino
 

Prawo właściwe i właściwość sądu

Bez uszczerbku dla wszelkich pozostałych praw przysługujących Użytkownikom na mocy pozostałych przepisów prawa krajowego lub międzynarodowego, niniejsze warunki korzystania ze Strony Internetowej podlegają przepisom prawa włoskiego i będą interpretowane zgodnie z prawem włoskim (z wyłączeniem norm kolizyjnych), w tym odnośnie do wszelkich sporów dotyczących istnienia, ważności i wykonalności niniejszych warunków korzystania ze Strony Internetowej i wszelkich odnoszących się do nich umów.

W ramach powyższych limitów sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszymi warunkami korzystania ze Strony Internetowej i wszelkimi odnoszącymi się do nich umowami będzie sąd w Turynie.