LEGAL NOTES - GENERAL CONDITIONS OF USE

JURIDISCHE MEDEDELING

Gebruiksvoorwaarden van de Site

De toegang tot deze site (de ”Site”) houdt volledige acceptatie van de hierna genoemde algemene voorwaarden in door zijn gebruikers (de “Gebruikers”). Deze algemene voorwaarden kunnen op elk gewenst moment worden aangepast en/of gewijzigd door FCA Italy S.p.A. (“FCA”) zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruikers.
 

Toegang tot de site en gebruik van de betreffende content

Geen enkele vorm van aansprakelijkheid wordt door FCA aanvaard in verband met de toegang van de Gebruikers tot de Site of hun gebruik van de betreffende content.
 

Content van de website

Alle content van de Site, niets uitgezonderd (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: mededelingen, foto's, video's, geluiden, merken, plaatsen, domeinnamen, applicatiesoftware, grafische lay-outs, technische documentatie en handleidingen, etc.) en de hiermee verbonden rechten zijn voorbehouden. Deze content mag dus uitsluitend voor persoonlijke informatiedoeleinden worden geraadpleegd door de Gebruikers, aangezien elk ander gebruik uitdrukkelijk verboden is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FCA of van andere rechthebbenden.

Hoewel elke redelijke zorg is besteed aan het verzamelen en presenteren van de informatie in de Site, wordt geen enkele garantie verleend aan de Gebruikers met betrekking tot de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid van de informatie, noch op het mogelijke gebruik van de informatie door de Gebruikers; FCA wijst derhalve elke aansprakelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen met betrekking tot deze informatie af.

Bepaalde gedeelten van de Site kunnen gegevens bevatten met betrekking tot toekomstige programma's en plannen; deze worden beschreven met termen als "verwachten", "schatten", "voorzien", "te wachten staan" en "plannen". Deze verklaringen brengen vanwege hun aard geen enkele verplichting voor rekening van FCA met zich mee, die dus geen enkele inspanningsverplichting ten aanzien van hun verwezenlijking heeft.
 

Intellectueel en industrieel eigendom

Alle content van de Site - met inbegrip van de merken die vermeld of getoond worden op de Site, de ontwerpen en de octrooien met betrekking tot de producten die aanwezig zijn op de Site - zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van intellectuele en industriële eigendom en deze mag daarom niet geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, gewijzigd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FCA of van andere rechthebbenden.
 

Producten en prijzen

De gegevens en afbeeldingen ter verduidelijking van functionaliteit, prestaties etc. van de producten met betrekking tot de Site zijn onderhevig aan voortdurende aanpassing. Dergelijke gegevens dienen derhalve als uitsluitend indicatief te worden beschouwd en eventuele fouten, onnauwkeurigheden en aanpassingen kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd door FCA. FCA kan op elk gewenst moment, zulks uitsluitend ter beoordeling van FCA, structurele of formele veranderingen aanbrengen in de service Uconnect LIVE die geïllustreerd wordt in de Site.

 

Verantwoordelijkheid

FCA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie en de aanwijzingen op de pagina's van de Site. In het bijzonder bevatten deze geen impliciete toezegging of garantie met betrekking tot de samenstelling, de geschiktheid van de Dienst voor een bepaald doel of de niet-schending, door deze Dienst, van normen of rechten van derden. Op de Site kunnen bepaalde links naar websites op het Internet verschijnen. FCA heeft geen invloed op de configuratie, beschikbaarheid, toegankelijkheid en de inhoud van de pagina's die via links met de Site verbonden zijn en garandeert niets inzake de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de aldaar vermelde informatie.

De Site biedt de gebruiker de mogelijkheid om afbeeldingen, foto's en/of tekstinhoud te downloaden. FCA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de content die gedownload is door de gebruiker. Met dien verstande dat genoemde inhoud de geldende wetgeving en normen niet mag overtreden. Indien een schending wordt vastgesteld, zal FCA de content onmiddellijk verwijderen van zijn eigen servers.

FCA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige direct of indirecte schade, met inbegrip van winstderving, voortvloeiend uit het gebruik van of uit de onmogelijkheid om de Site en de inhoud ervan te gebruiken, of van hieraan direct of indirect gekoppelde sites, alsmede uit weglatingen of fouten.

 

Toegang tot de Site via social login

Wachtwoord/Gebruikersnaam. ONDERGETEKENDE IS DE ENIGE AANSPRAKELIJKE PERSOON VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE VIA ZIJN OF HAAR WACHTWOORD EN GEBRUIKERSNAAM, OOK ALS ANDEREN DEZE GEBRUIKEN EN OOK IN GEVAL VAN NIET-BEVOEGD GEBRUIK.

De ondergetekende is daarom aansprakelijk voor de bescherming van zijn of haar eigen wachtwoord en gebruikersnaam (ook geleverd aan FCA via social networks, Facebook, Google, Linkedin, Twitter, Yahoo, hierna te noemen “Social Network”). Eenieder die het wachtwoord en de gebruikersnaam van Ondergetekende kent, kan toegang krijgen tot de Site; noch FCA, noch de Social Networks zijn verplicht tot het verifiëren van het bestaan van eventuele verleende toestemmingen aan de persoon die het wachtwoord en de gebruikersnaam gebruikt, of andere informatie die gebruikt is voor het identificeren van het account. Indien de Ondergetekende of een derde persoon die in bezit is van het wachtwoord of de gebruikersnaam van de Ondergetekende de Site gebruikt voor het begaan van een strafbaar feit of voor andere oneigenlijke doeleinden, dan is de Ondergetekende aansprakelijk voor de aan FCA of aan derden aangerichte schade als gevolg van dit gebruik.

Correct gebruik van de Diensten. Ondergetekende verplicht zich ertoe de Site niet te gebruiken voor frauduleuze, onwettige of illegale doeleinden, of voor doeleinden die het gebruik van de content door andere klanten op enigerlei wijze in de weg staan. Ondergetekende verplicht zich ertoe de Site, de reputatie, de werknemers of de gebouwen van FCA niet oneigenlijk te gebruiken - ofwel deze niet op schadelijke wijze te gebruiken. Zo niet, dan accepteert Ondergetekende dat hij of zij aansprakelijk is voor alle kosten die door derden bij FCA worden geclaimd, verhoogd met eventuele kosten, die geheel of gedeeltelijk voortvloeien uit strafbare feiten die aan hem te wijten zijn en voor alle andere consequenties die door dergelijke strafbare feiten kunnen voortvloeien voor derden of voor FCA.

Leveranciers van content. Sommige Social Networks stellen speciale voorwaarden aan de geleverde services. Door het gebruik van de Site accepteert de Ondergetekende dat hij of zij gebonden is aan voornoemde aanvullende voorwaarden, zonder dat FCA verantwoordelijk kan worden gehouden voor de beschikbaarheid van de applicaties of van de door Social Networks geleverde content aan de Ondergetekende.
 

Intellectueel eigendom van derden

Deze Site wordt beheerd door FCA. FCA neemt de intellectuele eigendomsrechten van derden in acht. Bepaald materiaal op deze Site kan zonder toestemming van FCA door derden op de Site gepubliceerd en beschikbaar gesteld worden. De FCA policy staat niet het verblijf toe van materiaal dat de rechten van derden schendt en de accounts van gebruikers die deze rechten schenden zullen, zodra FCA van de betreffende schending op de hoogte is, gewist worden; de betreffende materialen zullen eveneens worden verwijderd

Als een gebruiker van mening is dat een van de materialen op de Site inbreuk maakt op zijn rechten, dan moet die gebruiker een mededeling aan FCA sturen met de volgende informatie:

i. identificatie van het geschonden recht, of in geval van meerdere schendingen, de lijst van alle geconstateerde schendingen;

ii. identificatie van het materiaal op de Site dat bovenstaand(e) recht(en) schendt en waarvan men de verwijdering of uitschakeling wenst, vergezeld van informatie waarmee FCA het onderwerp van de schending(en) kan identificeren;

iii. de nodige gegevens om contact op te nemen met de eigenaar van het(de) geschonden recht(en), telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres;

iv. een verklaring waarin hij bevestigt dat het gebruik van het materiaal in kwestie niet geautoriseerd is door de eigenaar van het(de) recht(en), zijn agenten of wettelijke vertegenwoordigers;

v. een verklaring waarin staat dat de aan FCA verstrekte informatie juist is en, met dien verstande dat in geval van een valse verklaring men strafrechtelijke sancties zal oplopen, dat men in het bezit is van de toestemming om op te treden namens de eigenaar van het(de) geschonden recht(en);

vi. een echte of elektronische handtekening van de persoon die geautoriseerd is om namens de eigenaar van het(de) geschonden recht(en) op te treden.
 

Deze mededeling dient per aangetekende brief aan het volgende adres te worden gestuurd:
FCA Italy S.p.A., c.a. Fiat Digital Marketing - Corso Agnelli, 200 - 10135 Torino, Italië
 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Steeds onder voorbehoud van eventuele rechten die de gebruikers genieten op grond van andere - nationale of internationale - regelgeving, zijn de huidige gebruiksvoorwaarden van de Site onderworpen aan de Italiaanse wetgeving en worden ze geïnterpreteerd in overeenstemming met deze wetgeving (met uitzondering van de regels inzake wetsconflicten), inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid en de effectiviteit van deze gebruiksvoorwaarden van de Site en elke andere overeenkomst die hiernaar verwijst.

Binnen de grenzen van het bovenstaande is de rechtbank die bevoegd is om kennis te nemen van elk geschil dat met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden van de Site ontstaat, alsmede van elke andere overeenkomst die hiernaar verwijst, de rechtbank van Turijn.