JOGI NYILATKOZAT - Az oldal használatának feltételei

JOGI NYILATKOZAT

Az oldal használatának feltételei

Jelen weboldal (a továbbiakban: az „Oldal”) használatával a felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználók”) elfogadják az alábbi feltételeket. Ezeket a feltételeket az FCA Italy S.p.A. (a továbbiakban: „FCA”) társaság saját mérlegelése alapján, a Felhasználók előzetes értesítése nélkül bármikor aktualizálhatja és/vagy módosíthatja.
 

Az Oldal elérése és tartalmának felhasználása

Az FCA társaság nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználók weboldal hozzáférésével illetve az Oldal tartalmának felhasználásával kapcsolatban.
 

Az Oldal tartalma

Az FCA társaság az Oldalon megjelenő összes tartalomra kivétel nélkül minden jogát fenntartja (például, de nem kizárólagosan: a hírekre, fotókra, videókra, hanganyagokra, márkanevekre, logókra, tartomány (domain) nevekre, szoftver applikációkra, grafikai tervrajzokra, technikai dokumentációkra és felhasználói kézikönyvekre stb.). A Felhasználók ezért kizárólag személyes tájékozódás céljából használhatják az Oldalt, míg annak bármilyen egyéb célú felhasználása kifejezetten tilos az FCA társaság vagy annak meghatalmazott képviselőinek előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Bár az Oldalon található információkat kellő gondossággal gyűjtik össze és mutatják be, az FCA nem garantálja a Felhasználóknak az adatok pontosságát, teljességét, hasznosságát vagy esetleges felhasználhatóságát. Ennek megfelelően a társaság kifejezetten kizár minden felelősséget az ilyen jellegű információkkal kapcsolatosan felmerülő bármilyen hibáért, pontatlanságért vagy hiányosságért.

Az Oldal bizonyos részei tartalmazhatnak jövőbeli tervekre, szándékokra utaló információkat, melyekre a társaság minden alkalommal olyan kifejezéseket használ, mint például a „vár”, „becsül”, „előrelát”, „ajánl” és „tervez”. Ezek a kijelentések természetüknél fogva nem hordoznak semmiféle kötelezettséget a társaság részéről, ezért az FCA nem vállal kötelezettséget ezek tényleges megvalósítására.
 

Szellemi tulajdon és iparjog védelem

Az Oldal teljes tartalma – az oldalon említett vagy bemutatott márkákat, valamint az Oldalon megjelenő termékekre vonatkozó védjegyeket, mintákat és szabadalmakat beleértve – szerzői jogi védelem, valamint a szellemi és ipari tulajdonjogra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll, ezért azt tilos részben vagy egészben reprodukálni, módosítani vagy felhasználni az FCA társaság vagy annak meghatalmazott képviselőinek előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
 

Termékek és árak

A termékek működésére, teljesítményére stb. vonatkozó információkat és képeket az Oldalon a társaság folyamatosan aktualizálja. Ezek az adatok csupán indikatív ajánlatnak tekinthetőek, előfordulhatnak bennük hibák és pontatlanságok, és az FCA ezeket bármikor módosíthatja. Az FCA saját belátása szerint bármikor egyoldalúan végrehajthat szervezeti vagy formai változtatásokat az Oldalon bemutatott Uconnect Live Szolgáltatáson.

 

Felelősség

Az FCA nem vállal felelősséget az Oldalon megjelenő információkért és nyilatkozatokért. Ezek nem tekinthetőek burkolt ígéretnek vagy garanciának a Szolgáltatás összetételére, vagy valamilyen konkrét célra történő használhatóságára, illetve arra vonatkozóan sem, hogy a Szolgáltatás nem sért semmilyen jogszabályt vagy harmadik fél jogait. Az oldalon megjelenhetnek a közösségi média hálózatában szereplő más weboldalak linkjei is. Az FCA társaság nincs befolyással az ilyen linkeken keresztül az Oldalhoz kapcsolódó egyéb oldalak szerkesztésére, rendelkezésre állására, elérhetőségére és tartalmára, ezért nem nyújt garanciát az ilyen oldalakon megjelenő információk időszerűségére, pontosságára, teljességére vagy minőségére vonatkozóan.

A társaság Oldala lehetőséget ad a Felhasználók számára ábrák, képek és/vagy szöveges tartalom feltöltésére. Az FCA nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználók által feltöltött tartalmakért. A társaság egyértelművé teszi, hogy az ilyen jellegű tartalom nem sértheti a vonatkozó törvényeket és jogszabályokat. Amennyiben azonban bármilyen jogsértés kiderülne, az FCA azonnal eltávolítja szerveréről a feltöltött jogsértő tartalmat.

Az FCA nem vonható felelősségre bármilyen közvetlen vagy közvetett veszteségért – az elmaradt nyereséget is beleértve – amely a társaság Oldalának, az Oldal tartalmának illetve a közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó weboldalak használatának vagy azok elérhetetlenségének, hibájának vagy hiányosságainak tulajdoníthatóan merül fel.

 

Az Oldal elérése közösségi média oldalain történő bejelentkezéssel

Jelszó/Felhasználó név. AZ ELŐFIZETŐK KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGGEL TARTOZNAK AZ OLDAL JELSZAVUKKAL ÉS FELHASZNÁLÓ NEVÜKKEL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁÉRT, MÉG AKKOR IS, HA AZT MÁSOK HASZNÁLJÁK ÉS JELSZAVUKKAL, FELHASZNÁLÓ NEVÜKKEL VISSZAÉLNEK.

Ezért az Előfizetők felelősek jelszavuk és felhasználó nevük megőrzéséért (még abban az esetben is, ha az FCA részére ezeket az adatokat közösségi médiahálózat – Facebook, Google, Linkedin, Twitter, Yahoo – oldalakon keresztül adják meg, a továbbiakban ezek az oldalak: „Közösségi Oldalak”). Az Előfizető jelszavának és felhasználó nevének ismeretében bárki képes lehet a társaság Oldalának elérésére, és sem az FCA társaság, sem a Közösségi Oldalak tagjai nem kötelesek ellenőrizni a jelszót és felhasználó nevet használó személy erre vonatkozó meghatalmazását vagy bármilyen egyéb, a fiók azonosítására szolgáló információt. Ha egy Előfizető vagy az Előfizető jelszavával és felhasználó nevével rendelkező harmadik fél bűncselekmény elkövetésére vagy más illegális célra használja az Oldalt, az Előfizető tekinthető felelősnek az FCA társaságnál vagy harmadik félnél az ilyen jellegű használatból eredő bármilyen veszteségért.

A Szolgáltatás megfelelő használata. Az Előfizetők ezennel beleegyeznek, hogy nem használják az Oldalt tisztességtelen, illegális vagy jogosulatlan célra, illetve semmi olyan célra, amellyel más vásárlókat akadályoznak az oldal tartalmának élvezetében. Az Előfizetők elfogadják, hogy nem használják az Oldalt illetéktelen célra, és szándékosan nem okoznak kárt az FCA társaság Oldalának, alkalmazottainak vagy szervezetének jó hírében. Ha ez mégis bebizonyosodik, az Előfizetők felelősséggel tartoznak minden olyan kártérítési összeg megtérítéséért, amelyet harmadik fél az FCA társaságtól követel, továbbá bármilyen – részben vagy egészben az Előfizetők szabálytalan cselekményének tulajdoníthatóan felmerülő – költség megtérítéséért, valamint minden harmadik félnél és/vagy az FCA társaságnál az Előfizetők szabálytalan cselekményéből adódóan felmerülő következmény vállalásáért.

Tartalomszállítók. Bizonyos Közösségi Oldalak szolgáltatásaik igénybe vételéhez konkrét feltételeket határoznak meg. Az FCA Oldalának használatával az Előfizetők elfogadják, hogy ezek a kiegészítő feltételek nem jelentenek felelősségvállalást az FCA részéről a Közösségi Oldalak által az Előfizetők részére biztosított applikációk elérhetőségére és/vagy tartalmára vonatkozóan.
 

Harmadik fél szellemi tulajdonjoga

Az Oldal üzemeltetője az FCA társaság. Az FCA tiszteletben tartja minden harmadik fél szellemi tulajdonjogát. Előfordulhat, hogy az Oldalon harmadik fél az FCA engedélye nélkül tesz közzé és bocsát rendelkezésre bizonyos anyagokat. Az FCA vonatkozó irányelve nem engedélyezi, hogy az Oldalon harmadik fél tulajdonjogát sértő anyagok jelenjenek meg. Amint az FCA tudomására jut bármilyen visszaélés, a társaság törli az ilyen jogsértő Felhasználók fiókját, és eltávolítja a jogsértő anyagokat.

Ha a Felhasználók úgy vélik, hogy az Oldalon megjelenő anyagok bármelyike sérti szellemi tulajdonjogukat, az érintett Felhasználók erről értesítsék az FCA-t az alábbi információk megadásával:

i. a sérelmet szenvedett tulajdonjog azonosítható megnevezése, illetve többszörös visszaélés esetén, az összes jogsértés felsorolása;

ii. az Oldalon megjelenő és a Felhasználó jogait sértő anyagok beazonosítható leírása, amelyek eltávolítását, letiltását kérik, mindazon információkkal együtt, amelyek lehetővé teszik az FCA számára, hogy a jogsérelem jellegét meghatározza;

iii. a jogsérelmet szenvedett tulajdonos elérhetőségének adatai, beleértve a címet, telefonszámot és – ha rendelkezésre áll, – az e-mail címet is;

iv. egy nyilatkozat arról, hogy a szellemi tulajdon jogos tulajdonosa, megbízottja vagy jogi képviselője nem engedélyezte a vonatkozó anyag felhasználását;

v. a hamis nyilatkozattétel büntetőjogi szankcióinak tudatában egy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az FCA társaság részére átadott információk pontosak, és a nyilatkozatot benyújtó személy megfelelő felhatalmazással rendelkezik, hogy a jogsérelmet szenvedett tulajdonos nevében eljárjon;

vi. a jogsérelmet szenvedett tulajdonos által meghatalmazott személy aláírása papíron vagy elektronikusan.
 

A fenti nyilatkozatot ajánlott levélben kell elküldeni az alábbi címre:
Fiat Digital Marketing, FCA Italy S.p.A., Corso Agnelli 200 - 10135 Torino
 

Alkalmazandó jog és bírósági illetékesség

A Felhasználók vonatkozásában a nemzeti vagy nemzetközi jog által biztosított bármilyen egyéb jog sérelme nélkül, az Oldal felhasználási feltételeire Olaszország joga alkalmazandó, és rendelkezései annak alapján értelmezendőek (a joghatósági vitákra vonatkozó szabályok kivételével), beleértve bármely vitát az Oldal felhasználási feltételeire, valamint az azokra hivatkozó szerződések létrejöttére, érvényességére és végrehajthatóságára vonatkozóan.

A fenti korlátozások figyelembevételével az Oldal felhasználási feltételeivel vagy a vonatkozó szerződésekkel kapcsolatban felmerülő bármely jogvita rendezésében a Torinói Bíróság tekintendő illetékes bíróságnak.