Oikeudellinen tiedote

Oikeudellinen tiedote

Sivuston käyttöehdot

Avaamalla tämän sivuston (jäljempänä ”Sivusto”) sitoudut noudattamaan seuraavia käyttäjien (jäljempänä ”Käyttäjät”) käyttöehtoja. FCA Finland Oy (jäljempänä ”FCA”) voi yksinomaista harkintavaltaansa käyttäen, antamatta Käyttäjille etukäteen ilmoitusta, päivittää ja/tai muuttaa näitä käyttöehtoja.
 

Sivuston avaaminen ja sisällön käyttö

FCA ei ole minkäänlaisessa vastuussa Käyttäjien pääsystä Sivustolle tai Käyttäjien Sivustoon liittyvästä sisällön käytöstä.
 

Sivuston sisältö

Oikeudet liittyen Sivuston kaikkeen sisältöön, ilman poikkeuksia (esimerkiksi mutta ei millään tapaa rajoitettuna seuraaviin: uutiset, kuvat, videot, äänet, tuotemerkit, logot, verkkotunnusten nimet, ohjelmistosovellukset, graafiset asettelut, tekninen dokumentaatio ja käyttöohjeet yms.) ja sisältöön liittyvät oikeudet pidätetään. Kyseistä sisältöä voi Käyttäjä näin ollen käyttää ainoastaan henkilökohtaiseen tiedonhankinnan tarkoitukseen, samalla kun mikä tahansa muu käyttö on nimenomaisesti kielletty ilman kirjallista ennakkohyväksyntää FCA:lta tai heiltä, joilla on oikeus antaa kyseisiä suostumuksia.

Vaikka Sivuston sisältämä informaatio on kerätty ja esitetty käyttäen kaikkea kohtuullista huolellisuutta, takuuta koskien informaation tarkkuutta, täydellisyyttä, hyödyllisyyttä tai mahdollista hyväksikäyttämistä Käyttäjiä kohtaan ei annetta; FCA näin ollen nimenomaisesti sulkee pois vastuunsa kyseiseen informaatioon liittyvistä virheistä, epätarkkuuksista tai puutteista.

Sivuston jotkin osiot saattavat sisältää informaatiota tulevaisuudensuunnitelmista ja -aikomuksista. Nämä on aina kuvattu käyttäen sellaisia termejä kuten ”odottaa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ja ”suunnitelma”. Nämä lausunnot eivät niiden luonteensa vuoksi sido FCA:ta, eikä FCA näin ollen sitoudu millään tavoin niiden toteutumiseen.
 

Immateriaali- ja teollisoikeudet

Sivuston kaikki sisältö – mukaan lukien Sivustolla mainitut tai näytetyt tuotemerkit sekä Sivustolla oleviin tuotteisiin liittyvät mallit ja patentit – ovat tekijänoikeuden ja muiden soveltuvien immateriaali- ja teollisoikeuksien suojasäännösten alaisia ja eivät voi näin ollen olla uudelleentuotettavissa, muunneltavissa tai käytettävissä, kokonaisuudessaan tai osittain, ilman kirjallista ennakkohyväksyntää FCA:lta tai heiltä, joilla on oikeus antaa kyseisiä suostumuksia.
 

Tuotteet ja hinnat

Informaatio ja kuvat liittyen esimerkiksi Sivuston tuotteiden toimivuuteen, suoritukseen yms. päivittyvät jatkuvasti. Dataa tuleekin tästä syystä arvioida lähinnä suuntaa-antavana ja se on alisteinen virheille, epätarkkuuksille ja muutoksille milloin tahansa FCA:n toimesta. FCA voi milloin tahansa ja yksinomaista harkintavaltaansa käyttäen tehdä järjestyksellisiä tai muodollisia muutoksia Sivustolla kuvattuun Uconnect LIVE -palveluun.

 

Vastuut

FCA ei ole minkäänlaisessa vastuussa Sivuston sivuilla esiintyvästä informaatiosta tai lausunnoista. Erityisesti Sivusto ei sisällä epäsuoraa lupausta tai takuuta palvelun laadusta, sen soveltuvuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen, taikka sääntöjen tai kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaamattomuudesta. Sivustolla voi esiintyä tiettyjä linkkejä verkon muille nettisivuille. FCA ei voi vaikuttaa niiden sivustojen asemaan, saatavuuteen, käytettävyyteen ja sisältöön, jotka ovat yhteydessä Sivustoon linkkien välityksellä, eikä FCA tarjoa minkäänlaista takuuta näillä sivustoilla esiintyvän informaation ajankohtaisuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä tai laadusta.

Sivusto tarjoaa Käyttäjilleen mahdollisuuden siirtää kuvia- ja/tai tekstisisältöä palvelimelle. FCA ei ole vastuussa sellaisesta sisällöstä, jonka Käyttäjät ovat Sivustolle ladanneet. Ymmärretään, että sisältö ei saa loukata soveltuvia lakeja ja säännöksiä. Tällaisen loukkauksen tunnistaessaan FCA poistaa sisällön välittömästi palvelimiltaan.

FCA:ta ei voida pitää vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mukaan lukien saamatta jääneestä voitosta, johtuen Sivuston tai sen sisällön käytöstä tai käyttöön kykenemättömyydestä, Internet-sivuista jotka ovat linkitetty Sivustolle suoraan tai epäsuorasti, kuten ei myöskään mistään virheestä tai puutteesta.

 

Sivustolle pääseminen käyttäen sosiaalisen verkon sisäänkirjautumista

Salasana/käyttäjänimi. TILAAJILLA ON YKSINOMAINEN VASTUU SIVUSTON KÄYTTÄMISESTÄ HEIDÄN SALASANANSA JA KÄYTTÄJÄNIMENSÄ KAUTTA, VAIKKA MUUT KÄYTTÄISIVÄT TUNNUKSIA JA VAIKKA KÄYTTÖ OLISI LUVATONTA.

Tilaajat ovat näin ollen vastuussa salasanansa sekä käyttäjätunnuksensa suojelemisesta (vaikka heidät välitettäisiin FCA:n Sivustolle sosiaalisen verkon, Facebookin, Googlen, LinkedInin, Twitterin, Yahoon kautta; jäljempänä ”Sosiaalinen Verkosto”). Kenen tahansa, joka tietää Tilaajan salasanan ja käyttäjätunnuksen on mahdollista päästä Sivustolle. FCA:lla tai Sosiaalisella Verkostolla ei ole velvollisuutta tarkistaa onko henkilöllä, joka käyttää salasanaa ja käyttäjänimeä myönnetty minkäänlaista valtuutusta näiden käyttöön, tai tarkistaa muitakaan tietoja, joita käytetään tunnistettaessa käyttäjätiliä. Mikäli Tilaaja tai kolmas osapuoli, jolla on hallussaan Tilaajan käyttäjänimi ja salasana, käyttää Sivustoa rikoksen tekemiseen tai muuhun sopimattomaan tarkoitukseen, on Tilaaja vastuussa kaikista FCA:lle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista sopimattomasta käytöstä johtuvista tappioista.

Palveluiden asianmukainen käyttö. Tilaaja sitoutuu olemaan käyttämättä Sivustoa petolliseen, lain vastaiseen tai luvattomaan tarkoitukseen taikka tarkoitukseen, joka häiritsee millään tavalla muiden asiakkaiden mahdollisuutta nauttia Sivuston sisällöstä. Tilaajat sitoutuvat olemaan käyttämättä sopimattomasti - sekä olemaan vahingoittamatta tahallisesti - FCA:n Sivustoa, mainetta, työntekijöitä tai organisaatiota.

Mikäli Tilaaja käyttäytyy sopimattomasti, Tilaaja hyväksyy, että on vastuussa kaikista sellaisista vahingonkorvausmääristä, jota kolmas osapuoli vaatii FCA:lta (lisättynä kuluilla), jotka johtuvat kokonaisuudessa tai osittain heidän aiheuttamistaan sopimattomista teoista sekä muusta seurauksesta joka aiheutuu kolmannelle osapuolelle ja/tai FCA:lle kyseisistä sopimattomista teoista.

Sisällöntuottajat. Tietyt Sosiaaliset Verkostot asettavat erityisiä käyttöehtoja tarjoamilleen palveluille. Sivustoa käyttämällä Tilaajat hyväksyvät noudattavansa sellaisia Sosiaalisten Verkostojen täydentäviä ehtoja ilman, että FCA:ta pidetään vastuussa Sosiaalisten Verkostojen tarjoamien sovellusten ja/tai sisällön saatavuudesta Tilaajaa kohtaan.


 

Kolmansien osapuolten immateriaalioikeudet

Sivustoa hallinnoi FCA. FCA kunnioittaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Tiettyjä materiaaleja voidaan julkaista ja tehdä Sivustolla käytettävissä olevaksi kolmansien osapuolten toimesta ilman FCA:n myöntämää lupaa. FCA:n toimintapa ei hyväksy, että Sivusto sisältää materiaalia, joka loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia. Käyttäjätilit, jotka loukkaavat näitä oikeuksia poistetaan kun loukkaus on tullut FCA:n tietoisuuteen. Lisäksi loukkaukseen liittyvät materiaalit poistetaan.

Mikäli Käyttäjät uskovat, että jokin materiaali Sivustolla loukkaa heidän oikeuksiaan, tulee näiden Käyttäjien lähettää huomautus FCA:lle sisältäen seuraavan informaation:

i. loukatun oikeuden yksilöinti, tai usean loukkauksen tapauksessa lista kaikista tunnistetuista loukkauksista;

ii. sivustolla olevan sellaisen materiaalin yksilöinti, joka loukkaa oikeutta/oikeuksia ja jonka Käyttäjät vaativat poistettavaksi tai tekemistä käyttökelvottomaksi, yhdessä informaation kanssa, joka mahdollistaa FCA:n yksilöidä loukkauksen/loukkauksien laatu;

iii. tiedot, jotka mahdollistavat yhteydenoton loukatun/loukattujen oikeuden/oikeuksien haltijaan, sisältäen osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen (jos saatavissa);

iv. vakuutus, jonka mukaan kyseessä olevan materiaalin käyttöä ei ole tehty oikeuksien haltijan, edustajan tai valtuutetun luvalla;

v. vakuutus, että FCA:lle toimitettu informaatio on oikeaa ja, tietoisena siitä, että väärän vakuutuksen antaminen on rangaistavaa, vakuutus, jonka mukaan, heillä on oikeus toimia sellaisen henkilön puolesta, jonka oikeuksia on loukattu;

vi. henkilön allekirjoitus, oikea tai sähköinen, jolla on oikeus toimia sellaisen henkilön puolesta, jonka oikeuksia on loukattu.
 

Yllä mainittu huomautus tulee lähettää kirjattuna kirjeenä seuraavaan osoitteeseen:
FCA Italy S.p.A.,Fiat Digital Marketing - Corso Agnelli 200 - 10135 Torino
 

Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

Sanotun rajoittamatta muita oikeuksia, joista käyttäjät hyötyvät muun kansallisen tai kansainvälisen lain mukaan, näihin käyttöehtoihin sovelletaan sekä niitä tulkitaan Italian lain mukaisesti (poikkeuksena lainvalintasäännöt) mukaan lukien kaikki erimielisyydet koskien Sivuston käyttöehtojen olemassaoloa, voimassaoloa ja täytäntöönpanokelpoisuutta sekä muita sopimuksia, jotka viittaavat ehtoihin.

Yllä olevan puitteissa, toimivaltainen tuomioistuin käsittelemään Sivuston käyttöehdoista tai muusta näihin ehtoihin viitatusta sopimuksesta johtuvat erimielisyydet on Turinin tuomioistuin.