ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου

Η πρόσβαση στον ιστότοπο αυτό (εφεξής ο «Ιστότοπος») περιλαμβάνει την αποδοχή των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων από τους χρήστες του (εφεξής «οι Χρήστες»). Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να ενημερωθούν και/ή να τροποποιηθούν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο αποκλειστικά κατά τη διακριτική ευχέρεια της FCA Italy S.p.A. (“FCA”) χωρίς να χρειάζεται να παρασχεθεί προηγούμενη ενημέρωση στους Χρήστες.
 

Πρόσβαση στον Ιστότοπο και χρήση του περιεχομένου του

Η FCA δεν αποδέχεται καμία ευθύνη οιουδήποτε είδους σχετικά με την πρόσβαση των Χρηστών στον Ιστότοπο ή τη χρήση του εν λόγω περιεχομένου.
 

Περιεχόμενο Ιστοτόπου

Ολόκληρο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, χωρίς εξαίρεση, (για παράδειγμα, ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση περιοριστικά: ειδήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία ήχου, εμπορικά σήματα, λογότυπα, ονόματα τομέων, εφαρμογές λογισμικού, γραφικά διάταξης, έγγραφα τεχνικής τεκμηρίωσης και εγχειρίδια, κλπ.) και όλα τα σχετικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Συνεπώς το περιεχόμενο αυτό μπορεί να ενημερώνεται από τους Χρήστες αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης των προσωπικών τους πληροφοριών, ενώ οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται ρητά δίχως την προηγούμενη συγκατάθεση της FCA ή των προσώπων που δικαιούνται να παρέχουν τη συγκατάθεσή αυτή.

Μολονότι οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στον Ιστότοπο έχουν συλλεχθεί και παρουσιαστεί με όλη τη δέουσα επιμέλεια, καμία εγγύηση δε δίδεται στους χρήστες σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα, τη χρησιμότητα ή την πιθανή χρησιμοποίηση από τους Χρήστες. Η FCA συνεπώς ρητά αποκλείει την οποιαδήποτε ευθύνη της για λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις σχετικά με τις πληροφορίες αυτές.

Ορισμένα τμήματα του Ιστοτόπου μπορεί να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με μελλοντικά σχέδια και προθέσεις, τα οποία περιγράφονται κάθε φορά με χρήση όρων όπως «αναμένεται», «εκτιμάται», «προβλέπεται», «παρουσιάζεται» και «σχεδιάζεται». Οι ανακοινώσεις αυτές από τη φύση τους δεν εμπεριέχουν οποιαδήποτε δέσμευση από την FCA, γεγονός επομένως το οποίο δεν συνεπάγεται την οποιαδήποτε δέσμευση για την πραγματοποίησή τους.
 

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Όλα τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου – συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών σημάτων που αναφέρονται ή εκτίθενται στον Ιστότοπο, και τα σχέδια και οι ευρεσιτεχνίες που σχετίζονται με τα προϊόντα στον Ιστότοπο – υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σε όλες τις άλλες εφαρμοστέες διατάξεις για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και επομένως δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση ή χρήση, ολικά ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της FCA ή των προσώπων που δικαιούνται να παρέχουν τη συγκατάθεσή αυτή.
 

Προϊόντα και Τιμές

Οι πληροφορίες και οι εικόνες που αφορούν, παραδείγματος χάριν, στη λειτουργία, την απόδοση κλπ. των προϊόντων που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο ενημερώνονται διαρκώς. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να θεωρούνται απλώς ενδεικτικά και επιρρεπή σε σφάλματα, ανακρίβειες και αλλαγές οποτεδήποτε από την FCA. Η FCA ενδέχεται, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο και αποκλειστικά κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να εφαρμόσει οργανωτικές ή τυπικές αλλαγές στην υπηρεσία Uconnect LIVE η οποία περιγράφεται στον Ιστότοπο.

 

Ευθύνη

Η FCA δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για τις πληροφορίες και τις δηλώσεις που περιέχονται στις σελίδες του Ιστοτόπου. Ειδικότερα, αυτές δεν περιέχουν καμία σιωπηρή υπόσχεση ή εγγύηση αναφορικά με τη σύνθεση, ή την καταλληλότητα για οποιονδήποτε από τους ειδικότερους σκοπούς της Υπηρεσίας ή της μη παραβίασης από την Υπηρεσία των νομοθετικών διατάξεων ή των δικαιωμάτων τρίτων. Ορισμένοι σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες στο Δίκτυο ενδέχεται να εμφανιστούν στον Ιστότοπο. Η FCA δεν έχει καμία επιρροή στη διαμόρφωση, τη διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα και το περιεχόμενο των σελίδων που συνδέονται με τον Ιστότοπο μέσω συνδέσμων, και δεν παρέχει καμία εγγύηση για την εντοπιότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται σε αυτές.

Ο Ιστότοπος παρέχει στους Χρήστες τη δυνατότητα να αναρτούν εικόνες, φωτογραφίες και/ή περιεχόμενο σε μορφή κειμένου. H FCA δεν αποδέχεται οιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο που αναρτάται από τους Χρήστες. Είναι κατανοητό ότι τέτοιου είδους περιεχόμενο δε θα πρέπει να παραβιάζει τους εφαρμοστέους νόμους και διατάξεις. Στην περίπτωση κατά την οποία εντοπιστεί μια τέτοια παράβαση, η FCA θα φροντίσει να αφαιρέσει αμέσως το περιεχόμενο αυτό από τους διακομιστές της.

Η FCA δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία, συμπεριλαμβανομένης και της απώλειας κερδών, η οποία προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Ιστοτόπου και του περιεχομένου του, ή των ιστοσελίδων που συνδέονται με αυτόν άμεσα ή έμμεσα, καθώς επίσης και από οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις.

 

Πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω εγγραφής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Κωδικός/Όνομα Χρήστη. ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΡΙΤΟΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Οι Συνδρομητές είναι, επομένως υπεύθυνοι για την προστασία των κωδικών τους και των ονομάτων χρήστη (ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία αυτά παρέχονται στην FCA μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Google, Linkedin, Twitter, Yahoo, εφεξής ονομαζόμενα ως τα «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης»). Όποιος γνωρίζει τον κωδικό και το όνομα χρήστη ενός Συνδρομητή μπορεί να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο και ούτε η FCA ούτε τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης υποχρεούνται να ελέγχουν τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν παρασχεθεί στο πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί τον κωδικό και το όνομα χρήστη, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η οποία χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του λογαριασμού. Εάν Συνδρομητής ή τρίτος στην κατοχή του οποίου βρίσκονται ο κωδικός και το όνομα χρήστη του Συνδρομητή, χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο για τη διάπραξη εγκλήματος ή για άλλους ακατάλληλους σκοπούς, ο Συνδρομητής θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημίες οι οποίες θα προκληθούν από την FCA ή τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας χρήσης.

Ορθή χρήση των Υπηρεσιών. Οι Συνδρομητές συμφωνούν να μη χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο για δόλιους, παράνομους ή μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς, ή για σκοπούς οι οποίοι παρεμβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την απόλαυση του περιεχομένου από άλλους πελάτες. Οι Συνδρομητές συμφωνούν να μη χρησιμοποιούν εσφαλμένα – και να μη βλάπτουν σκόπιμα – τον Ιστότοπο, τη φήμη, τους εργαζομένους ή τον οργανισμό της FCA. Εάν το αντίθετο αληθεύει, οι Συνδρομητές αποδέχονται την ευθύνη για οποιοδήποτε ποσό που αξιώνουν τρίτα μέρη κατά της FCA, συν των εκάστοτε εξόδων, τα οποία προέρχονται εν όλω ή εν μέρει από τις ανάρμοστες πράξεις οι οποίες αποδίδονται σε αυτούς, και για οποιεσδήποτε άλλες συνέπειες σε τρίτους και/ή την FCA, οι οποίες προέρχονται από τέτοιου είδους ανάρμοστες πράξεις.

Πάροχοι Περιεχομένου. Ορισμένα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης επιβάλλουν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, οι Συνδρομητές συμφωνούν να δεσμευτούν με αυτούς τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις χωρίς η FCA να θεωρείται υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των εφαρμογών και/ή για το περιεχόμενο που παρέχεται στους Συνδρομητές από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
 

Πνευματική Ιδιοκτησία Τρίτων

Διαχειριστής του Ιστοτόπου είναι η FCA. Η FCA σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των τρίτων. Ορισμένο υλικό στον Ιστότοπο αυτό ενδέχεται να εκδοθεί και να καταστεί διαθέσιμο στον Ιστότοπο από τρίτα μέρη χωρίς την έγκριση της FCA. Η πολιτική της FCA δεν επιτρέπει να περιέχεται στον Ιστότοπο υλικό το οποίο παραβιάζει δικαιώματα τρίτων. Οι λογαριασμοί των Χρηστών οι οποίοι παραβιάζουν τα δικαιώματα αυτά θα διαγράφονται αφής στιγμής η παραβίαση έχει τεθεί υπόψη της FCA, και αφότου το σχετικό υλικό έχει επίσης αφαιρεθεί.

Εάν οι Χρήστες θεωρούν ότι το υλικό το οποίο περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο παραβιάζει τα δικαιώματά τους, θα πρέπει οι Χρήστες αυτοί να αποστείλουν μήνυμα στην FCA το οποίο να περιέχει τις κάτωθι πληροφορίες:

i. Προσδιορισμό του δικαιώματος που παραβιάζεται ή, στην περίπτωση πολλαπλών παραβιάσεων, μια λίστα στην οποία να εντοπίζονται όλες οι παραβιάσεις;

ii. Προσδιορισμό του υλικού που περιέχεται στον Ιστότοπο το οποίο παραβιάζει το/τα ανωτέρω δικαίωμα/τα και το οποίο ζητούν να απομακρυνθεί ή να απενεργοποιηθεί, συνοδευόμενα και από πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέπουν την FCA να εντοπίσει τη φύση της παραβίασης/των παραβιάσεων;

iii. Τα απαραίτητα δεδομένα για την επικοινωνία του δικαιούχου των παραβιασθέντων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και, εάν είναι διαθέσιμη, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

iv. Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι το υπό αμφισβήτηση υλικό δεν χρησιμοποιείται κατ’ εξουσιοδότηση από το δικαιούχο του/των δικαιώματος/των, από τους αντιπροσώπους ή από τους νομίμους εκπροσώπους τους;

v. Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι οι πληροφορίες οι οποίες υπεβλήθησαν ενώπιον της FCA είναι ορθές και, έχοντας υπόψη ότι στην περίπτωση ψευδούς βεβαίωσης θα επιβληθούν ποινικές κυρώσεις, ότι έχουν στην κατοχή τους εξουσιοδότηση να ενεργούν για λογαριασμό του δικαιούχου του/των δικαιώματος/των που παραβιάσθηκαν;

vi. Υπογραφή, ιδιόχειρη ή ηλεκτρονική, του προσώπου που εξουσιοδοτείται να ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου του/των δικαιώματος/των που παραβιάσθηκαν.
 

Το παραπάνω μήνυμα θα πρέπει να αποσταλεί με συστημένη αλληλογραφία στην ακόλουθη διεύθυνση:
FCA Italy S.p.A., υπ’ όψιν της Fiat Digital Marketing - Corso Agnelli 200 - 10135 Turin
 

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων από τα οποία ωφελούνται οι Χρήστες δυνάμει άλλων νομοθετικών διατάξεων του εθνικού ή διεθνούς δικαίου, οι προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου αυτού υπόκεινται στο Ιταλικό δίκαιο θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο αυτό (εξαιρούμενων των κανόνων του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου), συμπεριλαμβανομένης και οποιαδήποτε διαφοράς για την ύπαρξη, το κύρος και την εκτελεστότητα των προϋποθέσεων χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου και οποιασδήποτε άλλης σύμβασης η οποία αναφέρεται σε αυτούς.

Εντός των ανωτέρω ορίων, αρμόδιο δικαστήριο στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκει η επίλυση των εκάστοτε διαφορών που ανακύπτουν αναφορικά με τις παρούσες προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου και αναφορικά με οιαδήποτε άλλη συμφωνία η οποία αναφέρεται σ’ αυτές, θα είναι τα δικαστήρια του Τορίνο.