JURIDISK MEDDELELSE

JURIDISK MEDDELELSE

Vilkår for brug af siden

Ved at bruge denne side ("Siden") accepterer brugerne ("Brugerne") følgende vilkår og betingelser, der til enhver tid kan opdateres og/eller ændres efter FCA Italy S.p.A's ("FCA") skøn uden forudgående varsel til Brugerne.
 

Adgang til Siden og brug af indholdet

FCA påtager sig intet ansvar for Brugernes adgang til Siden eller deres brug af indholdet herpå.
 

Indhold på Siden

Alt indhold på Siden (herunder men ikke begrænset til nyheder, fotos, videoer, lyde, varemærker, logoer, domænenavne, softwareapplikationer, grafisk layout, teknisk dokumentation og manualer etc.) samt tilknyttede rettigheder forbeholdes. Brugerne må således kun anvende indholdet til personlige formål, og enhver anden brug er udtrykkeligt forbudt, medmindre FCA eller FCA's repræsentanter har givet forudgående skriftligt samtykke hertil.

Selvom oplysningerne på Siden er indsamlet og præsenteres med fornøden omhu, giver FCA ingen garanti over for Brugerne for oplysningernes korrekthed, fuldstændighed, anvendelighed eller mulige udnyttelse, og FCA fraskriver sig således ethvert ansvar for fejl, unøjagtigheder eller udeladelser i denne forbindelse.

Nogle dele af Siden kan indeholde oplysninger om fremtidige planer og hensigter ved anvendelse af udtryk som "forventes", "skønnes", "forudses", "præsenteres" og "planlægges". Dette medfører ingen pligt for FCA til at realisere disse planer og hensigter.
 

Immateriel og industriel ejendom

Alt indhold på Siden, herunder de varemærker, der nævnes eller vises på Siden, og design og patenter vedrørende produkter på Siden er underlagt regler om ophavsret og i øvrigt alle regler om beskyttelse af immaterielle og industrielle rettigheder og må derfor ikke gengives, ændres eller anvendes helt eller delvist uden forudgående skriftligt samtykke fra FCA eller FCA's repræsentanter.
 

Produkter og priser

TOplysninger og billeder vedrørende f.eks. produkternes funktion, ydeevne etc. vil løbende blive opdateret. Disse oplysninger bør derfor alene opfattes som vejledende og kan være behæftet med fejl og unøjagtigheder og kan til enhver tid ændres af FCA. FCA kan til enhver tid og efter eget skøn foretage organisatoriske eller formelle ændringer i de Uconnect Livetjenester, der er beskrevet på Siden.

 

Ansvar

FCA påtager sig intet ansvar for de oplysninger og erklæringer, der er indeholdt på Siden. Disse oplysninger og erklæringer indeholder i særdeleshed ikke noget løfte om eller nogen garanti for Tjenestens sammensætning eller egnethed til et bestemt formål eller om, at Tjenesten ikke krænker tredjeparters rettigheder. Siden kan indeholde links til andre websider i Netværket. FCA har ingen indflydelse på konfigurationen, tilgængeligheden og indholdet af sider, der linkes til via Siden, og giver ingen garanti for aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de oplysninger, der gives på Siden.

Siden giver Brugerne mulighed for at uploade billeder, fotos og/eller tekstindhold. FCA påtager sig intet ansvar for indhold, der uploades af Brugere. Dette indhold må ikke overtræde gældende love og regler. Hvis der konstateres en overtrædelse, vil FCA omgående fjerne indholdet fra sine servere.

FCA kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, som følge af brug eller manglende brug af Siden og dens indhold eller websider, der direkte eller indirekte er forbundet hermed, og som følge af øvrige fejl og udeladelser.

 

Adgang til Siden via sociale netværk

Adgangskode/brugernavn. BRUG AF SIDEN VIA ABONNENTERNES ADGANGSKODER OG BRUGERNAVNE ER ALENE ABONNENTERNES ANSVAR, OGSÅ HVIS ANDRE BRUGER DISSE OG I TILFÆLDE AF UAUTORISERET BRUG.

Det er således Abonnenternes ansvar at beskytte deres adgangskoder og brugernavne (også når disse oplyses til FCA via sociale netværk, Facebook, Google, Linkedin, Twitter, Yahoo, i det følgende benævnt “Sociale Netværk”). Alle, der har kendskab til en Abonnents adgangskode og brugernavn, kan opnå adgang til Siden, og hverken FCA eller det Sociale Netværk har pligt til at kontrollere tilladelser givet til den person, der bruger adgangskoden og brugernavnet eller øvrige oplysninger med henblik på identifikation af kontoen. Hvis en Abonnent eller en tredjepart, der er i besiddelse af en Abonnents adgangskode og brugernavn, bruger Siden til at begå en kriminel handling eller til et andet uretmæssigt formål, hæfter Abonnenten for FCA's eller tredjeparters eventuelle tab som følge heraf.

Korrekt brug af Tjenesterne. Abonnenterne er indforstået med ikke at anvende Siden til formål, der er svigagtige, ulovlige eller uautoriserede, eller som vanskeliggør andre kunders brug af indholdet. Abonnenter må ikke anvende Siden uretmæssigt eller bevidst skade denne eller FCA's omdømme, medarbejdere eller organisation. Hvis dette sker, hæfter Abonnenterne for ethvert beløb, som FCA måtte blive opkrævet af tredjeparter, samt for udgifter, der helt eller delvist måtte skyldes de uretmæssige handlinger og øvrige konsekvenser for tredjeparter og/eller FCA som følge heraf.

Indholdsleverandører. Nogle Social Netværk pålægger specifikke vilkår og betingelser for brug af tjenester. Ved at anvende Siden accepterer Abonnenterne at være bundet af disse yderligere vilkår og betingelser, og FCA er ikke ansvarlig for applikationernes tilgængelighed og/eller indhold leveret til Abonnenterne af de Sociale Netværk.
 

Tredjeparters immaterielle rettigheder

Siden administreres af FCA. FCA respekterer tredjeparters immaterielle rettigheder. Visse materialer på Siden kan offentliggøres og stilles til rådighed på Siden af tredjeparter uden tilladelse fra FCA. FCA's politik tillader ikke, at Siden indeholder materialer, der krænker tredjeparters rettigheder. Brugere, der krænker tredjeparters rettigheder, vil få deres konti slettet, så snart FCA bliver bekendt med krænkelsen, og de tilknyttede materialer vil ligeledes blive fjernet.

Hvis Brugere mener, at Siden indeholder materiale, der krænker deres rettigheder, skal de sende en meddelelse til FCA med følgende oplysninger:

i. Identifikation af den krænkede ret eller - i tilfælde af flere krænkelser - en liste over alle identificerede krænkelser.

ii. Identifikation af de materialer på Siden, der krænker ovenstående rettighed(er), og som skal fjernes eller deaktiveres, herunder oplysninger, der gør det muligt for FCA at identificere krænkelsens/krænkelsernes karakter.

iii. Kontaktoplysninger om ejeren af den/de krænkede rettighed(er), herunder adresse, telefonnumre og - om muligt - e-mail.

iv. En erklæring fra rettighedshaveren ved dennes agenter eller juridiske repræsentanter om, at rettighedshaveren ikke har givet tilladelse til brug af materialet.

v. En erklæring om, at de oplysninger, der er indsendt til FCA, er korrekte og - med viden om, at der ved afgivelse af falske erklæringer kan ifaldes strafansvar - at Brugerne er i besiddelse af bemyndigelse til at optræde på vegne af indehaveren af den/de krænkede rettighed(er).

vi. En fysisk eller elektronisk underskrift fra den person, der er bemyndiget til at optræde på vegne indehaveren af den/de krænkede rettighed(er).
 

Ovenstående meddelelse skal sendes med anbefalet post til følgende adresse:
FCA Italy S.p.A., attention Fiat Digital Marketing - Corso Agnelli 200 - 10135 Torino.
 

Lovvalg og værneting

Uden præjudice for alle de øvrige rettigheder, der måtte tilkomme Brugerne i henhold til national eller international lovgivning, er vilkårene for denne Side underlagt italiensk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed (bortset fra reglerne om retlige konflikter), herunder tvister, der vedrører eksistensen, gyldigheden og håndhæveligheden af vilkårene for brug af Siden og eventuelle øvrige aftaler, der måtte henvise hertil.

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse vilkår for brug af Siden og alle øvrige aftaler, der måtte henvise hertil, skal forelægges domstolene i Torino.