LEGAL NOTES - GENERAL CONDITIONS OF USE

PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

Podmínky používání webových stránek

Přístup na tyto webové stránky („Webové stránky“) zahrnuje přijetí těchto obchodních podmínek ze strany jejích uživatelů („Uživatelé“). Tyto obchodní podmínky mohou být aktualizovány a/nebo kdykoli měněny na základě vlastního uvážení společnosti FCA Italy S.p.A. („FCA“), aniž by bylo potřebné toto předem oznámit Uživatelům.
 

Přístup k Webovým stránkám a používání jejich obsahu

FCA nenese žádnou odpovědnost jakéhokoli druhu ve vztahu k přístupu Uživatelů na Webové stránky nebo jejich používání souvisejícího obsahu.
 

Obsah Webových stránek

Veškerý obsah těchto Webových stránek, bez jakékoli výjimky, (zejména např.: zprávy, fotografie, videa. zvuky, obchodní značky, loga, doménová jména, softwarové aplikace, grafická ztvárnění, technická dokumentace a manuály atd.) a s ním související práva jsou vyhrazena. Takový obsah může být proto využíván Uživateli pouze pro osobní informační účely, zatímco jakékoli jiné použití je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany FCA anebo osoby oprávněné tento souhlas udělit.

Ačkoli informace obsažené na těchto Webových stránkách byly shromážděny a prezentovány s veškerou náležitou péči, Uživatelům není poskytnuta žádná záruka ohledně správnosti, úplnosti, užitečnosti či využitelnosti ze strany Uživatelů; FCA proto výslovně vylučuje jakoukoli odpovědnost za chyby, nepřesnost nebo opomenutí ve vztahu k těmto informacím.

Některé části Webových stránek mohou obsahovat informace o budoucích plánech a záměrech, které jsou vždy popsány s použitím termínů jako „očekávat“, „odhadovat“, „předvídat“, „uvést“ a „plánovat“. Tato prohlášení nepředstavují ve své podstatě žádný závazek FCA, která tak nepřejímá žádný závazek týkající se jejich realizace.
 

Duševní a průmyslové vlastnictví

Veškerý obsah Webových stránek – včetně obchodních značek uvedených nebo zobrazených na Webových stránkách, a výtvarná ztvárnění a patenty týkající se výrobků uvedených na těchto Webových stránkách – podléhají autorským právům a dalším použitelným předpisům o ochraně duševního a průmyslového vlastnictví a nesmí být tedy rozmnožovány, měněny nebo užívány, jako celek ani jejich části, bez předchozího písemného souhlasu ze strany FCA nebo osoby oprávněné tento souhlas udělit.
 

Produkty a ceny

Informace a obrázky týkající se např. fungování, výkonu atd. produktů uvedených na Webových stránkách, jsou neustále aktualizovány. Tyto údaje by proto měly být považovány pouze za orientační, mohou obsahovat chyby a nepřesnosti, a mohou být kdykoli měněny ze strany FCA. FCA může kdykoli a na základě vlastního uvážení činit organizační nebo formální změny služeb Uconnect Live Services, které jsou popsány na těchto Webových stránkách.

 

Odpovědnost

FCA nenese žádnou odpovědnost za informace a údaje uvedené na Webových stránkách. Zejména tyto neobsahují žádný implicitní příslib nebo záruku týkající se skladby, vhodnosti Služby pro konkrétní účel nebo neporušení předpisů nebo práv třetích osob Službami. Na Webových stránkách se mohou objevit některé odkazy na jiné webové stránky v Síti. FCA nemá žádný vliv na konfiguraci, dostupnost, přístupnost a obsah stránek napojených na Webové stránky prostřednictvím odkazů, a neposkytuje žádnou záruku ohledně relevantnosti, správnosti, úplnosti nebo kvality v nich prezentovaných informací.

Webové stránky nabízejí Uživatelům možnost nahrávat obrázky, fotografie a/nebo textový obsah. FCA nenese žádnou odpovědnost za takový obsah nahraný Uživateli. Je srozuměno, že takový obsah nesmí porušovat použitelné zákony a předpisy. V případě odhalení takového porušení FCA zařídí, aby byl takový obsah neprodleně odstraněn z jejich serverů.

FCA nemůže být shledána odpovědnou za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, včetně ušlého zisku, vyplývající z použití nebo nemožnosti použití Webových stránek a jejich obsahu, nebo webových stránek spojených s ní přímo či nepřímo, stejně tak jako z jakýchkoliv chyb nebo opomenutí.

 

Přístup k Webovým stránkám prostřednictvím přihlášení k sociálním sítím

Heslo/Uživatelské jméno. PŘEDPLATITELÉ MAJÍ VÝLUČNOU ODPOVĚDNOST ZA UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK PROSTŘEDNICTVÍM SVÝCH HESEL A UŽIVATELSKÝCH JMEN, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JE POUŽIJÍ JINÍ, JAKOŽ I V PŘÍPADĚ JEJICH NEOPRÁVNĚNÉHO POUŽITÍ.

Předplatitelé jsou proto odpovědni za ochranu svých hesel a uživatelských jmen (i když jsou poskytovány FCA prostřednictvím sociálních sítí, Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo, dále jen jako „Sociální sítě“). Každý, kdo zná heslo a uživatelské jméno Předplatitele, může získat přístup k Webovým stránkám, a ani FCA, ani Sociální sítě, nejsou povinni kontrolovat jakákoliv povolení udělená osobě používající heslo a uživatelské jméno, nebo jakékoli jiné informace sloužící k identifikaci účtu. Pokud Předplatitel nebo třetí osoba, která má ve své dispozici heslo a uživatelské jméno Předplatitele, používá Webové stránky ke spáchání trestného činu nebo pro jiné nevhodné účely, je Předplatitel odpovědný za veškeré ztráty, které utrpí FCA nebo třetí strany v důsledku takového použití.

Správné používání Služeb. Předplatitelé souhlasí s tím, že nebudou používat Webové stránky pro účely, které jsou podvodné, nezákonné nebo neoprávněné, nebo které zasahují jakýmkoliv způsobem do užívání obsahu jinými zákazníky. Předplatitelé souhlasí, že nebudou nesprávně používat – a že nebudou záměrně poškozovat – Webové stránky, pověst, zaměstnance nebo organizaci FCA. V opačném případě Předplatitelé přijímají odpovědnost za jakékoliv částky nárokované na FCA třetími stranami, plus veškeré náklady, které vyplývají zcela nebo zčásti z jim přičitatelného nevhodného jednání, a za jakékoliv jiné důsledky pro třetí strany a/nebo FCA vyplývající z těchto nevhodných jednání.

Dodavatelé obsahu. Využívání služeb poskytovaných některými Sociálními sítěmi se řídí zvláštními obchodními podmínkami. Používáním Webové stránky Předplatitelé souhlasí s tím být vázáni těmito dodatečnými obchodními podmínkami, aniž by FCA byla považována odpovědnou za dostupnost aplikací a/nebo obsahu poskytovaných Předplatitelům prostřednictvím Sociálních sítí.
 

Duševní vlastnictví třetích stran

Tyto Webové stránky jsou spravovány FCA. FCA respektuje práva duševního vlastnictví třetích stran. Některé materiály na těchto Webových stránkách mohou být zveřejněny a zpřístupněny na Webových stránkách třetími stranami bez souhlasu FCA. FCA politika neumožňuje, aby Webové stránky obsahovaly materiály, které porušují práva třetích stran. Účty Uživatelů, kteří porušují tato práva, budou odstraněny, jakmile se o takovém porušení FCA dozví, a související materiály budou rovněž odstraněny.

Pokud se Uživatelé domnívají, že některé z materiálů obsažených na Webových stránkách porušují jejich práva, musí tito Uživatelé zaslat zprávu FCA obsahující následující informace:

i. identifikace porušeného práva nebo, v případě více porušení, seznam všech zjištěných porušení;

ii. identifikace materiálů obsažených na Webových stránkách, které porušují výše uvedené právo/práva, a u kterých žádají jejich odstranění nebo znepřístupnění, doprovozena informacemi umožňujícími FCA identifikovat povahu porušení;

iii. údaje nutné pro kontaktování vlastníka porušeného práva/porušených práv, včetně adresy, telefonního čísla a e-mailu (je-li k dispozici);

iv. prohlášení, že použití předmětného materiálu nebylo povoleno vlastníkem práva/práv, jejich zástupci nebo jejich právními zástupci;

v. prohlášení, že informace předložené FCA jsou přesné a, s vědomím, že v případě nepravdivého prohlášení budou vyvozeny trestněprávní důsledky, že jsou oprávněni jednat jménem vlastníka porušeného práva/porušených práv;

vi. podpis, skutečný nebo elektronický, osoby oprávněné jednat jménem vlastníka porušeného práva/porušených práv.
 

Výše uvedená zpráva bude zaslána doporučeným psaním na následující adresu:
FCA Italy S.p.A., na vědomí Fiat Digital Marketing - Corso Agnelli 200 - 10135 Turin.
 

Rozhodné právo a jurisdikce

Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, které Uživatelé požívají na základě jiných vnitrostátních nebo mezinárodních právních předpisů, tyto podmínky používání Webových stránek podléhají italskému právu a budou vykládána v souladu s tímto právem (s výjimkou kolizních norem mezinárodního práva soukromého), včetně všech sporů o existenci, platnost a vymahatelnost těchto podmínek používání Webových stránek a jakékoli jiné dohody, která na ně odkazuje.

V rámci výše uvedených omezení, příslušný soud s jurisdikcí řešit veškeré spory vzniklé z těchto podmínek používání Webových stránek a jakékoli jiné dohody, která na ně odkazuje, je soud v Turíně, Itálii.